Instruccions COVID Cat

MESURES ANTI-COVID

Mesures generals

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Manteniment de grups de convivència habitual el més estable possible, minimitzant els contactes socials.
 • Respectar la distància física interpersonal de seguretat.
 • Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.

Mesures específiques durant les activitats

 • Amb caràcter general, els socis han d’evitar fer ús del local social.
 • Si per qüestions de necessitat s’ha de fer ús al local social, es prega que accedeixi un número màxim de dues persones, que necessàriament hauran de fer ús de les mascaretes i mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre elles, procurant la ventilació del local, així com la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte (maneta i teclat de la porta d’accés, interruptors de la llum, taules i cadires, etc.) utilitzant tant el desinfectant que el Club ha adquirit per aquests efectes, com el gel hidroalcohòlic per la neteja de mans que trobareu al local.
 • De cap manera es podrà fer ús del local com a vestidor, ni es permet que els socis hi deixin les seves pertinences, ni a les taquilles, ni a les taules, ni a terra.
 • A les zones comunes, els socis han de fer ús de les mascaretes i mantenir una distància mínima d’1,5 metres, evitant tant les aglomeracions com les salutacions de contacte físic.
 • No es permet l’ús del lavabo ni les dutxes.
 • Els participants l’activitat podran fer us del pati per guardar el seu caiac i dessalar el material durant els dies d’activitat.