Tipus de soci

Socis/sòcies numeraris:
Són socis o sòcies numeraris o de ple dret d’aquesta entitat esportiva, les persones físiques majors de 18 anys, que han sol•licitat l’admissió a la junta directiva, i han estat acceptades per aquesta i que satisfacin la quota social anual establerta.
Socis o sòcies menors d’edat o aspirants.
Els menors de divuit (18 anys) seran qualificats com a socis/sòcies aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions i a participar a les activitats esportives i socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a ser socis numeraris o de ple dret en complir la majoria d’edat.
Socis/sòcies d’honor:
Son aquelles persones que es destaquen per haver fet aportacions valuoses a PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS o al mon de l’esport, de l’associacionisme o del voluntariat, a qui el Club li atorga aquesta condició en atenció a determinats mèrits o al seu reconeixement públic o social.
Socis/sòcies no numeraris.
Podran formar part del club en condició de soci no numerari per un temps determinat no superior a sis mesos, sense dret de vot, totes aquelles persones interessades en la pràctica del caiac de mar, que disposin o no de material esportiu propi per a la pràctica de l’activitat.

 

 

 

Tarifes

 

Modalitat NO FEDERAT CLUB CLUB 4T * Assegurança TOTAL
Soci PRINCIPAL 45 25 25 70/50 *
Soci FAMILIAR 25 15 25 50/40 *
FAMILIAR INFANTIL 20 10 25 45/35 *

* De Setembre a Desembre

En cas de disposar d’una assegurança particular cal justificar-ho mitjançant la presentació d’un certificat de la companyia d’assegurances on es faci constar expressament que es cobreix els accidents i la responsabilitat civil derivats de la pràctica del Caiac i presentar un escrit al Club eximint-lo de responsabilitats.

 

Modalitat FEDERAT CLUB FCP TOTAL
Soci PRINCIPAL 45 55 100
Soci FAMILIAR 25 55 80
FCP: quota de la Federació Catalana de Piragüisme, inclou assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
 

 

SOCI NO NUMERARI CLUB Assegurança TOTAL
Primera sortida 10 25 35
Segona sortida 20 0 20
Tercera sortida 20 0 20

Formulari d’inscripció

A tots els efectes sempre es considera any natural de l’1 de gener al 31 de desembre, independentment de la data d’inscripció.

* Per normativa oficial és obligatori saber nadar per practicar el caiac.